dating website photo tips Filologia angielska online dating

Modal verbs (2): must, should, ought to, have to, need to 3. Emphatic structures and inversion a) Cleft sentences b) Fronting c) Inversion 7. Gradable and ungradable adjectives a) Modifying ungradable adjectives b) Modifying gradable adjectives c) Modifying adjectives in informal English d) Common adverb + adjective collocations 7. Comparison a) Comparative and superlative adjectives (form and use; irregular adjectives) b) Adjectives with as, so, too, enough and such c) Other types of comparison 6.

filologia angielska online dating-37filologia angielska online dating-88

Literatura uzupełniająca: Martin Hewings; Grammar for CAE and Proficiency. Richard Side and Guy Wellman; Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency. Modal verbs (3): will, would, shall a) Prediction and certainty b) Characteristics, habits and routines c) Willingness and refusal d) Other uses of will/shall/would (offers; promises; suggestions; requests; etc.) e) Hypothetical would 4.

Literatura podstawowa: Mark Foley, Diane Hall; Longman Advanced Learners Grammar 7. Modal verbs (1): can, could, may, might, be able to a) Ability b) Possibility, deduction and speculation c) Arrangements, suggestions, offers, etc. Modal verbs (2): must, should, ought to, have to, need to a) Obligation and necessity b) Prohibition and criticism c) Absence of obligation or necessity d) Recommendation and advice e) Logical deduction and probability 3.

Dependent prepositions a) General rules (+ object; + -ing form; to + infinitive; that clauses) b) Verb + preposition patterns c) Noun + preposition d) Adjective/participle + preposition e) Word list: dependent preposition patterns SYLLABUS Rok akademicki 2012/2013 Wydział Humanistyczny Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny Instytut Neofilologii Katedra Filologii Angielskiej Kierunek filologia Specjalność anglistyka Przedmiot PNJA-leksyka Punkty ECTS (2+2) Osoba odpowiedzialna za przedmiot: mgr Ramona Trochimiak Ćwiczenia Mgr Ramona Trochimiak 1.

FORMA I WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH rok studiów semestr wykłady l. godzin stacjonarne I stopnia drugi III, IV ---------- 30+30 niestacjonarne I stopnia drugi III, IV 20+20 2.

Wydział Humanistyczny Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny Kierunek: filologia SYLLABUS Rok akademicki 2012/2013 Instytut Neofilologii Katedra Filologii Angielskiej Specjalność: anglistyka Przedmiot: gramatyka praktyczna Punkty ECTS: 4 Prowadzący ćwiczenia: dr hab. Adverbs a) Form (formation and types; adverbs with two forms) b) Use (modifying and adding information; use in comparisons) c) Position of adverbs in sentences (front, mid and final position) d) Sentence adverbs (viewpoint and attitude adverbs- use in discourse) 8.

Ludmila Chwedczenia, dr Katarzyna Kozak, mgr Agnieszka Cymbor 1. Nouns and noun phrases a) Basic points (form and meaning; gender) b) Singular and plural nouns (regular/irregular plurals; plural form nouns) c) Countable and uncountable nouns (use; different meanings; a piece/bit of) d) Agreement (plural subjects; plural form and group nouns) e) Nominalisation (making verb/verb phrases into nouns/noun phrases) 9. FORMA I WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH rok studiów semestr wykłady liczba godzin ćwiczenia liczba godzin stacjonarne I stopnia 2 III i IV - 30 + 30 niestacjonarne I stopnia 2 III i IV - 30 + 30 2. Possessives and compound nouns a) Form and meaning (possessive forms; rules) b) The genitive ( s) or of structure c) Specifying or classifying possessives and compound nouns SEMESTR4: 1. Cele i efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje jakie powinien osiągnąć student: Celem kształcenia jest zapoznanie studentów ze wszystkimi aspektami gramatyki języka angielskiego w zastosowaniu praktycznym (na poziomie zaawansowanym). Pronouns a) Personal pronouns (omission of pronouns; subject Or object forms; one; etc) b) Reflexive and reciprocal pronouns (-self/-selves; each other/one another) c) Impersonal pronouns (use of you/we/they/one) d) Indefinite pronouns and adverbs (somebody; anything; no one; etc.) 2. Umiejscowienie przedmiotu w planie studiów: przedmiot realizowany jest na drugim roku (semestr 3 i 4). Determiners a) Articles (a/the/no article for naming, describing and classifying; etc) b) Demonstratives (this/that/these/those as adjectives and pronouns) c) Quantifiers (no; none; half; both; some; all; etc.) 3. Metody dydaktyczne : Ćwiczenia pisemne i ustne, wykonywane indywidualnie i w grupach. Kryteria, elementy i forma oceny przedmiotu efektów kształcenia: - warunkiem zaliczenia jest obowiązkowa obecność na zajęciach i zaliczenie kolokwiów cząstkowych, opartych na materiałach przerobionych na zajęciach i zadaniach domowych. Treści kształcenia zgodne z obowiązującymi standardami kształcenia 5. Prepositions a) Introduction (Basic information) b) Meaning and use (prepositions of position, movement, time, reason; etc.) c) Prepositional phrases (formation; stranded prepositions) 4. PROGRAM (z podziałem na semestry) Ćwiczenia: SEMESTR 3: 1. Word order and verb patterns a) Word order in English (subject-verb-object word order and variations) b) Verb patterns (verb + complement; verb + prepositional phrase;) c) Linking clauses (coordination; subordination) 5.