Cengizhan2 online dating free live adult video chat with no sign up

Problematic internet use and psychosocial well-being: Development of a theory-based cognitivebehavioral measurement instrument.

A social skill account of problematic internet use.

Öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanımında yeni bir boyut: Bağımlılık. Ulusal PDR Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

cengizhan2 online dating-83cengizhan2 online dating-2

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(3), 1323-1355.

Problemli internet kullanım düzeyi üzerinde kimlik statüsünün, internet kullanım amacının ve cinsiyetin yordayıcılığı.

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(1), 387-416.

Problemli internet kullanımı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları.

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının problemli İnternet kullanım düzeylerinin ortaya konması ve ayrıca bu kullanım durumlarının demografik özelliklere göre incelenmesidir. Egitim Araştirmalari-Eurasian Journal of Educational Research, 28, 19-29.

Çalışmaya 2009/2010 öğretim yılında Ahi Evran Üniversitesinde eğitim gören toplam 226 ikinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Web tabanlı öğretim ortamındaki internet bağımlılığını etkileyen faktörler. Veri toplama araçları olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve “Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği” kullanılmıştır. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(1), 187-20 [Çevrim-içi: Erişim tarihi: 10 Nisan 2011. Verilerin analizinde, bağımsız grup t-testi, tek yönlü varyans analizi ve LSD çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Internet use among college students: An exploratory study. Araştırma sonuçlarına göre, erkek öğretmen adaylarının kadınlara göre, bilgisayar sahibi olanların olmayanlara göre, problemli İnternet kullanımına daha fazla yatkın oldukları anlaşılmıştır. Journal of American College Health, 50, 21Balta, Ö. Öğretmen adayları arasında ayrıca İnternet’i ne zamandan beridir kullandığına göre anlamlı bir farklılık görülmezken, günlük İnternet kullanım süresine göre anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. İlköğretim beşinci sınıf öğretmenlerinin soru-yanıt tekniğini kullanım davranışlarının analizi.